Waar gaan wij voor? 


Missie

“Op IKC De Lente hebben kinderen ruimte om te groeien”

Wat willen wij bereiken?
Met een klein team, in samenwerking met diverse geledingen uit een klein dorp, willen wij een veelzijdig en kwalitatief goed kindcentrum neerzetten. Een plek waar een kind al in zijn eerste jaar welkom is, zich vormt en ontwikkelt. Een plek waar alle kinderen, van 0 tot 12 jaar, uit Abbenes en omgeving met plezier naar toe gaan. Waar kinderen uitvliegen wanneer zij 12 of soms 13 jaar zijn maar nog regelmatig met plezier terugkomen om deel te nemen aan verschillende activiteiten.
De plek waar het kind zijn kwaliteiten heeft leren kennen en geleerd heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een plek waar het personeel graag werkt, verantwoordelijkheden neemt en met plezier en toewijding haar vak kan uitvoeren.
De komende jaren ontwikkelen we ons tot dé integrale kindvoorziening van het dorp en haar omgeving. Een plek waar kinderen leren en zich ontwikkelen en dat in de breedste zin van het woord. Een plek waar kinderen zich gezien en gekend voelen en waar ze met plezier komen. 
Het kindcentrum biedt maatwerk voor kinderen van 0 tot 13 jaar, passend bij de behoefte van het kind en de ouder(s). Met één integraal programma en één organisatie waar onderwijs, opvang en vrije tijd naadloos in elkaar overlopen. Bovendien draagt het kindcentrum bij aan de vitaliteit van het dorp Abbenes. Niet alleen als brede voorziening voor kinderen, maar ook als ‘huis’ voor allerlei activiteiten in het dorp.
 

Ideologie – waar geloven wij in?

Wij geloven in talent en verantwoordelijkheid.
Wij geloven in de talenten van ieder kind en de wil om deze te ontdekken en te benutten.
Wij geloven in de wil om te leren en de beloning voor het geleerde.
Wij geloven in het belang van het kennen en nemen van verantwoordelijkheid.
Wij geloven in het belang van de normen en waarden vanuit de Christelijke grondslag.
 
Middels goed kijken en luisteren wordt kwaliteit zichtbaar. Ieder mens en ook ieder kind bezit kwaliteiten en talenten. Als je wilt kun je deze zien en zichtbaar maken.
Wij, het team van IKC De Lente, kennen ieder kind en gaan bij ieder op zoek naar zijn of haar kwaliteiten en talenten, benutten deze en maken ze zichtbaar voor het kind. Dat is onze uitdaging en onze verantwoordelijkheid.
Bij de zoektocht naar talent is verantwoordelijkheid een belangrijk begrip. Talent kan zich ontplooien bij het nemen van verantwoordelijkheid.
Wij geloven dat onderstaande goed aansluit bij onze manier van werken:
 
‘’Leef verantwoordelijk zoals je bent en leer om te worden wat je kunt zijn”
 
Als schoolorganisatie zijn we met elkaar gedurende een belangrijk deel van de week een gemeenschap van mensen. Dat is een gegeven. Vanuit dit gegeven zetten alle betrokken personen zich in om er het beste van te maken, nemen hun verantwoordelijkheid hierin. Ofwel: ‘Verantwoordelijk werken in en aan een vertrouwde omgeving’.
In onze organisatie is het belangrijk dat een ieder verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling en leert zo te worden wat je kunt zijn.
Ten grondslag aan ons onderwijs liggen de christelijke normen en waarden. Deze zijn de basis van ons onderwijs, belangrijk bij de vorming van de identiteit van onze leerlingen en lopen daarom als een rode draad door ons curriculum.
 
Door het optimaal benutten van de beschikbare kwaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid ontstaat een school waar kinderen in een veilige en gezonde setting opgroeien en zich ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfsturende jonge individuen.

Visie van IKC De Lente

De wereld van vandaag en morgen vraagt om 21ste-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden als creativiteit en ondernemerschap. De maatschappij vraagt om mensen met goede communicatieve vaardigheden en samenwerkend vermogen. Mensen die kritisch kunnen denken en flexibel zijn. Die hun verantwoordelijk nemen en in staat zijn problemen op te lossen. Individuen met zelfsturend vermogen.
Aan het onderwijs de opdracht om kinderen vandaag de dag optimaal voor te bereiden op die wereld van morgen. Het doel is duidelijk: Het maximale uit ieder kind halen. Zodat er geen kwaliteit, lees talent, verloren gaat.
Onze leerlingen groeien op in de 21ste eeuw. Het digitale tijdperk waar de ontwikkelingen niet bij te houden zijn. Als school ook niet altijd. Leerlingen ontwikkelen zich op dit gebied sneller dan hun leerkrachten en zijn op sommige gebieden al verder. Vanuit onze ideologie proberen we op digitaal gebied de beste keuzes te maken. Leerkrachten en leerlingen zijn verantwoordelijk voor het leerproces en maken een afweging wanneer en met welk doel digitale middelen worden ingezet.

Vanuit onze ideologie willen wij ook het potentieel benutten. Talenten ontdekken. Daarbij maken we gebruik van de theorie over de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. 
Gardner onderscheidt in zijn theorie acht soorten intelligenties. In ons onderwijs leggen we dat uit door kinderen te leren dat zij op meerdere gebieden ‘knap’ kunnen zijn. Kinderen leren dat, ondanks dat er veel aandacht is op taal en rekengebied dat zij ook talentvol kunnen zijn op andere gebieden.
De gebieden zijn ingedeeld volgens bijgevoegde afbeelding.
 
Wij vinden het van belang om binnen ons onderwijs alle talenten aan bod te laten komen. Dit doen we door thematisch te werken. Op die manier vergroten we de samenhang van het onderwijs en is het meer betekenisvol is voor de leerlingen. Het maakt het mogelijk om verschillende leeftijdsgroepen en niveaus samen te laten werken aan een onderwerp. Ook hierbij wordt aanspraak gedaan op ieders verantwoordelijkheid.
 

Visie op integraal onderwijs

Naast het belang van het nemen van verantwoordelijkheid zien wij vanuit de hedendaagse samenleving ook steeds meer behoefte aan samenwerking, aan doorgaande ontwikkelingslijnen, aan het volgen van deze ontwikkeling en het inspelen op behoeften.
Ook het onderwijs heeft hiermee te maken. Een kind van vier komt al met een verleden binnen. Het heeft al een voorschools traject doorlopen. Zij het een bezoek aan de peuterspeelzaal, kinderopvang of een gastouder dan wel thuis bij de ouders of oppas. Dit heeft als gevolg dat de startpositie van ieder kind anders is en niveau van ontwikkeling erg uiteen loopt. Daarnaast krijgt een kind vaak al op heel jonge leeftijd met verschillende opvoedkundigen te maken. Dit traject, voorafgaande aan het basisonderwijs, loopt veelal niet vloeiend over. Dat zien wij als een gemiste kans. Een kans die beter benut zou kunnen worden wanneer er samengewerkt wordt. Wanneer een kind zich al van jongs af aan in een doorgaande lijn ontwikkelt. Deze kans willen wij oppakken in ons IKC (integraal kindcentrum) dat wij vanaf schooljaar 2016-2017 hebben geopend. Een integrale organisatie waar je, als ouder, je kind met een goed gevoel, vol vertrouwen, heenbrengt. Waar je kind gekend wordt. Waar je je als ouders herkent in het beeld dat van je kind gevormd wordt. Waar uit het kind gehaald wordt wat erin zit. Waar een kind met plezier naar toe gaat. Boeiend kwalitatief goed onderwijs, leren in een context. Waar kinderen toekomen aan hun talenten. Een organisatie waar ieder kind centraal staat.
 

Visie op ouders

Het team van IKC De Lente zet zich in om ouders te betrekken bij het onderwijs. Wij gaan ervan uit dat de ouders onze visie respecteren. Dit uit zich in het waarderen van hun kind voor wie zij zijn en hen plezier te laten ervaren bij het leren. Hen geloof in hun eigen kunnen bij te brengen en hen op te voeden tot jonge volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. In dit proces wordt betrokkenheid en begeleiding verwacht van ouders, bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk maar ook bij het oplossen van problemen.
Ouders van onze leerlingen zorgen ervoor dat hun kind(eren), op school en tijdens buitenschoolse activiteiten, op een respectvolle manier met elkaar en met anderen omgaan.
 
IKC De Lente heeft haar visie geformuleerd in een kernopdracht:

‘Verantwoordelijk werken in en aan een vertrouwde omgeving’

De Lente wil een uitdagende en veilige leeromgeving scheppen waarbinnen alle kidneren zich optimaal kunnen ontwikkelen tot jonge mensen die bekend zijn met hun eigen identiteit . Leerlingen die zich vormen tot jong volwassenen, die zorg dragen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij wonen.